ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek tárgya :

Darabos áru távolsági fuvarozása, belföldi- és nemzetközi fuvarfeladatokra.

A Megrendelés teljesítése:

A szolgáltatás megrendelésével, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott küldeményt szállít háztól-házig, megadott útvonalon, megadott időbeli útvonalterv alapján. A pontos útvonal a lerakó és felrakó helyek függvénye.

A szolgáltatás minden esetben a megrendelő féllel (továbbiakban Megrendelő) kötött megrendelés alapján vehető igénybe. A megrendelés történhet,

– Telefonon keresztül, szóban történő megállapodás keretében,
– Elektronikus levél formájában,
– Weboldalon keresztül leadva,
– Közösségi felület (pl.: facebook, instagram) üzenetküldő rendszerén keresztül küldött üzenetben.

A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fuvarozás teljesítése alatt, esetlegesen az útközben felmerülő bírságok a fuvarozót terhelik, kivételt képez ez alól, ha a szállítmány nem felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak.(pl.:túlsúly).

2.1 A szállítmány felvétele

A szállítmány felvétele a Megrendelő által megadott címen történik, előzetesen leegyeztetett időpontban. A szállító fenntartja szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.

2.2. A feladható szállítmányok tartalma:

Minden olyan dokumentum, áru, tárgy, mely nem esik a fuvarozásból kizárt tárgyak körébe.

A fuvarozásból kizárt tárgyak köre:

Narkotikumok

Pénz vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz

Csekk vagy bármilyen átváltható kötvény

Pornográf vagy bármilyen tiltott nyomtatás, fénykép, grafika

Lőfegyver, Robbanószer

Veszélyes anyagok és áruk

Minden olyan anyag, melyet bármely közigazgatási szerv, vagy a szállítási tevékenység vonatkozásában hatáskörrel rendelkező egyéb szervezet kockázatos, veszélyes anyagnak, tiltott, vagy csak korlátozással elfogadható küldeménynek minősített.

Melyet a Szállító saját döntése alapján, biztonsági okból, vagy az irányadó jogszabályokra való tekintettel kizártnak minősített. (pl. illegális, jövedéki adós, tűzveszélyes, undort keltő és romlandó áru)

Feladó vállalja, hogy a fent felsorolt küldeményeket szállításra nem adja át.

2.4. A szállítmány csomagolása:

A bútorok, háztartási készülékek és egyéb ingóságok csomagolásának olyannak kell lennie, hogy a tartalmat megvédje nyomástól és más kezelési műveletektől, az kárt ne szenvedjen.

Javasoljuk takarófilc, vastag zsugorfólia, buborékfólia kartondoboz, esetleg sittes zsák használatát. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni anélkül, hogy a burkolaton annak nyoma ne maradjon.

Amennyiben a csomagolás a megbízás részét képezi, úgy a fenti csomagolóanyagokat a Szállító biztosítja. A Megrendelő által nem megfelelően csomagolt, a csomagolás hiányosságaiból adódó károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

3. A Feladó kötelezettségei:

biztosítja, hogy valamennyi, a szállítóval közölt információ hiteles, pontos és teljes;

Meggyőződik arról, hogy a csomag tartalma nem sérti, az irányadó vám, Európai Uniós behozatali és kiviteli szabályokat, valamint a vonatkozó jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket;

4. A teljesítés

4.1 A Szállító köteles az küldeményt a megadott címre, épen és hiánytalanul eljuttatni illetve annak átadását megkísérelni.

4.2. A Szállító a küldemény átvételét megtagadhatja, ha annak csomagolása nem alkalmas a benne lévő tartalom szállítás közbeni megóvására, vagy veszélyezteti más küldemények épségét, és/vagy a küldemény nem felel meg a szerződésben leírt feltételeknek, vagy a küldeményt bármely közigazgatási szerv vagy a szállítási tevékenység vonatkozásában hatáskörrel rendelkező egyéb szervezet kockázatos, veszélyes anyagnak, tiltott, vagy csak korlátozással elfogadható küldeménynek minősítette.

4.3. A küldemények a Feladó vagy megrendelő által megadott címre kerülnek kézbesítésre. Amennyiben a rakomány mennyisége (súly, térfogat, stb.) meghaladja a megrendelésben szereplő mennyiséget és erről külön megállapodás nem létesül, Szállító jogosult a többlet áruval arányos emelt díj kiszámlázására. Amennyiben a Fuvaroztató utasítása alapján a rendeltetési cím megváltozik, a Fuvarozó jogosult a megállapodott fuvarozási díj módosítására.

4.4. Amennyiben a küldemény kézbesíthetetlen (ideértve különösen a következőket: a címzett megtagadja az átvételt, a címzett nem azonosítható, illetve nem lelhető fel), a Szállító megteszi az ésszerű lépéseket, hogy a küldeményt a Feladó költségén a Feladóhoz visszajuttassa. Amennyiben a visszajuttatás sikertelen, a Szállító jogosult a küldemény felett szabadon rendelkezni, illetve értékesíteni. Ebben az esetben a Szállító sem a Feladó, sem harmadik személyek felé nem tartozik felelősséggel. Az értékesítésből származó bevételt első sorban a felmerült költségeire jogosult elszámolni, míg az esetlegesen fennmaradó összeget visszajuttatja a Feladónak.

5. A felelősség

5.1. A Szállító anyagilag felelős az átvett küldemény épségéért és hiánytalan meglétéért, a jogosult részére történő kézbesítésig.

5.2. A Szolgáltató a küldemény elvesztése, a tartalom hiányának, ill. értékvesztésének arányában a megrendelésben rögzített értékhatárig kárfelelősséggel tartozik.

5.3. A Szállító mindent megtesz azért, hogy a küldeményt a tájékoztató jellegű szállítási időnek megfelelően kézbesítse. Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Szállító nem felelős a késedelemből eredő károkért, veszteségekért.

5. 4. A Szállító mentesül a kárfelelősség alól, ha a kár:

a Tirol-Trade Kft. tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következik be,

a küldemény belső tulajdonsága ill.

a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága okozta,

a Feladó, az átvevő, nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható lett volna,

a Feladó nem tájékoztatta a Szállítót a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli értékéről.

5.5. A Szállító nem felelős a küldeményben, a tevékenységi körén kívül eső és elháríthatatlan külső okokból bekövetkező károkért.

Ilyen külső okok lehetnek a teljesség igénye nélkül:

vis maior (pld. földrengés, ciklon, vihar, árvíz, köd),

egyéb elháríthatatlan külső ok (pld. háború, szerencsétlenség, baleset, embargó, zavargás, tüntetés, sztrájk, lázadás, etc.),

a küldemény természetéből, tulajdonságából fakadó bármilyen hiba, hiányosság, akkor is, ha erről a küldemény átvételekor a Szállítónak tudomása volt,

a Szállító hatáskörén kívüli személy, pld. a küldemény Feladója, a Címzett, harmadik fél, vám, vagy egyéb közigazgatási hatóságok cselekménye vagy mulasztása,

a küldeménynek elektronikus adathordozón vagy fotografikus úton rögzített információk, képek, adatok elektronikus, vagy mágneses behatásból származó megsemmisülése, vagy károsodása, etc..

5.6. Amennyiben a  jogszabály eltérően nem rendelkezik, minden egyéb kár, költség, veszteség vonatkozásában a Szállító kárfelelőssége kizárt (ideértve különösen az elmaradt nyereséget, az elmaradt bevételt, az elmaradt kamatot, az elmaradt jövőbeli üzletből eredő károkat), függetlenül attól, hogy a veszteség, vagy kár egyedi, közvetett, még abban az esetben is, ha a felmerülő veszélyt a küldemény felvétele előtt, vagy után a Szállító tudomására hozták, mivel a speciális kárveszély esetén a eladó értékbiztosítási lehetőséggel élhet.

6. A kártérítés mértéke és érvényesítése:

6.1. A Szállító felelőssége a küldemény aktuális pénzben kifejezett értékére vagy a maximált áruértékre korlátozódik. Küldeményenként egy kárigényt lehet érvényesíteni.

6.2. Az alapszolgáltatás keretében, értékbiztosításra vonatkozó külön díj nélkül feladott küldemény tartalmának sérülése, hiányossága elveszése vagy megsemmisülése esetén a kártérítés összege a küldeménynek a szerződésben feltüntetett értéke, de legfeljebb a szállítási költség összegéig terjed ki. Az értékbiztosítással, külön díj ellenében feladott küldemény elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege: azonos a feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével. Az értékbiztosítással feladott küldemények sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értékbiztosításban szereplő maximális felső értékhatár összegével megegyező.

6.3. Kártérítési ügyekben a Feladók a cégvezetőhöz fordulhatnak,

Polyák Ferenc Zsolt
Telefon: +36 70 637 5131
E-mail: info@butorszallito.hu

6. 4. Az igények érvényesítésének határideje:

Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, valamennyi kárigényt írásban, a küldeményt a Szállító által történő felvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

7. Visszakért, visszaküldött küldemény díjfelszámítása:

A már felvett, de a Feladó által továbbítás előtt visszakért, illetve a Feladó hibájából visszaküldött küldemény esetén, a Szállító jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit a Feladóval megfizettetni.

8. A szolgáltatás díja és a díj kiegyenlítésének módja:

8.1. A szolgáltatás alapdíjával és a kérhető többletszolgáltatások díjaival kapcsolatban a http://koltoztetesolcson.hu/arlista/ oldalon vagy diszpécserünknél kaphat teljes körű felvilágosítást.

8.2. A Szállító a küldemény átvételekor ellenőrzi, hogy az megegyezik a megrendelésen szereplő adatokkal. Amennyiben abban eltérés mutatkozik, jogosult új szállítási díjat megállapítani.

8.3. A Feladó köteles megtéríteni minden olyan igényt, kárt, bírságot és költséget, amely abból ered, hogy a küldemény az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően vagy jelen feltétele alapján nem volt felvételre, vagy továbbításra alkalmas.

8.4. A díjat feladáskor vagy átadáskor készpénzben kell kiegyenlíteni.

9. Útvonal

A Tirol-Trade Kft. jogosult a szállítás útvonalát saját belátása szerint meghatározni, attól eltérni, ideértve közbülső megállóhelyeket is. A megadott érkezési időpontok tájékoztató jellegűek.  A Szállító a pontos időpontot telefonon az érintettekkel minden esetben egyezteti.

10. Irányadó jog

A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvitát az Európai Unió és adott ország polgárjoga szerint kell elbírálni.

11. Részleges érvénytelenség, végrehajthatatlanság

A jelen szerződés bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy végrehajthatatlansága nem érinti az szerződés egyéb rendelkezéseit.